TERUGBLIK > 20090428-AV

Algemene vergadering 28 maart 2009


Op 28 maart 2009 vond de jaarlijkse algemene vergadering van het Genootschap plaats in het Diocesaan Pastoraal Centrum te Mechelen.  Na het welkom door de voorzitter begon een goedgevulde voormiddag.  Vooreerst werd het verslag van de vorige algemene vergadering goedgekeurd bij handopsteking.  Vijf effectieve leden namen ontslag op eigen aanvraag en negen toegetreden leden werden aanvaard als nieuw effectief lid van ons Genootschap.  Fernand Dendooven en Etienne Van Wonterghem van de Raad van Bestuur waren niet herverkiesbaar.  Fernand was reeds erelid en Etienne ontving uit de handen van Hugo Morael de oorkonde van erelid voor zijn jarenlange inzet.   Als bijzondere attentie kreeg hij daar bovenop nog een hotelcheque voor het prestigieuze Los Reyes Católicos in Santiago.  Daarna werden de mandaten van vier bestuursleden verlengd en drie effectieve leden werden verkozen als nieuw bestuurslid.

Vervolgens gaf de ondervoorzitter een overzicht de activiteiten in 2008, waarna  Etienne Van Wonterghem de financiële situatie belichtte.  Het financieel jaarverslag werd goedgekeurd bij handopsteking.  Kwijting werd aan de bestuurders verleend bij afzonderlijke stemming.  De door de voorzitter voorgestelde wijziging en actualisering van de statuten en het huishoudelijk reglement kon evenwel niet goedgekeurd worden, gezien het vereiste quorum van 2/3 van de leden en/of volmachten niet bereikt werd.

De lunch groeide uit tot een gezellig en gemoedelijk onderonsje.  Na de middag ontvouwde Hugo Morael het beleidsplan 2009-2011, waarbij de nadruk ligt op de voorbereiding en de uitvoering van het feestjaar 2010.  Etienne Van Wonterghem stelde vervolgens het budget 2009 voor, dat bij handopsteking goedgekeurd werd.  Opnieuw kreeg de voorzitter het woord voor het overzicht van de verdere activiteiten in 2009, gevolgd door Yvonne Roelofs, die de vergadering onderhield over het Jacobskerkenpad 2010.  Paul De Marez, Rik Vertongen, Marc Patrouille en Etienne Van Wonterghem belichtten achtereenvolgens de pelgrimswegen in Vlaanderen, de regionale werking, de nieuwe webstek van het Genootschap en de verkoopdienst.  De voorzitter besloot de vergadering met een vooruitblik naar het Congres in oktober 2010, waarover evenwel nog geen definitieve beslissing genomen is.  Als afsluiter van deze interessante en goedgevulde dag, namen de aanwezigen in Café “De ware Jacob” afscheid van elkaar met het glas der vriendschap.

Raymond De Haes