Privacyverklaring
Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING VAN HET VLAAMS GENOOTSCHAP VAN SANTIAGO DE COMPOSTELA v.z.w.

25 mei 2018

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die het Vlaams Genootschap van Santiago de Compostela (hierna: "Vlaams Compostelagenootschap” of "Genootschap” ) verwerkt.

Indien je lid wordt van het Vlaams Composelagenootschap, of om een andere reden persoonsgegevens aan het Genootschap verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met deze privacyverklaring te verwerken.

We adviseren je om deze privacyverklaring grondig te lezen.

Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is het

Vlaams Genootschap van Santiago de Compostela v.z.w
Varkensstraat 6, 2800 Mechelen
Ondernemingsnummer 430.947.739
015 29 84 36 (enkel bemand op zaterdag)
info@compostelagenootschap.be

Welke gegevens verwerkt het Genootschap en voor welk doel?

Van leden worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

  1. Voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
  2. Adres
  3. Telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer in geval van domiciliëring
  4. Betalingen lidmaatschap
  5. Aangevraagde stempelboekjes en ingezonden compostelas.

Het Genootschap verwerkt de hierboven vermelde persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

  1. Om een correct ledenbestand aan te leggen en de betalingen van de lidmaatschapsbijdragen op te volgen;
  2. Om de leden het ledentijdschrift toe te zenden, om hen via de maandelijkse nieuwsbrief en occasionele e-mails te informeren over pelgrimeren in het algemeen en over de activiteiten van het Genootschap in het bijzonder.

Als je lid wordt geef je het Genootschap toestemming om deze gegevens te verzamelen en te verwerken. Ledengegevens worden ook na het beëindigen van het lidmaatschap nog 7 jaar bewaard waarna ze geanonimiseerd worden.

Naast de gegevens van de leden verwerkt het Genootschap ook:

  1. Gegevens van de winkelklanten: naam, adres, betaling. Het Genootschap gebruikt deze gegevens alleen om de goederen te kunnen leveren.
  2. Gegevens deelnemers activiteiten: naam, adres, eventueel betaling en voorkeur keuzeactiviteiten. Het Genootschap gebruikt deze gegevens alleen om de activiteiten te organiseren. Voor activiteiten die het Genootschap organiseert samen met andere organisaties worden de gegevens van de deelnemers gedeeld met deze andere organisaties.
  3. Het Genootschap gebruikt Google Analytics, maar alleen om een zicht te krijgen op het gebruik van de website.

Behalve wanneer dit door de wet verplicht wordt en behalve bij het organiseren van activiteiten tezamen met andere organisaties geeft het Genootschap geen persoonsgegeven door aan derden.

Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft het Genootschap passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt het Genootschap gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerkers. Met de verwerkers hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten.

Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten

  1. Eens ingelogd kan een lid de meeste van zijn persoonsgegevens inkijken en aanpassen via de website.
  2. Via de ledenadministratie (ledenadministratie@compostelagenootschap.be) kun je een verzoek indienen om al je persoonsgegevens in te kijken, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Het Genootschap zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst, hierover informeren.
  3. Ook als je bezwaar wil maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens kun je contact opnemen met de ledenadministratie.
  4. Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunnen worden gericht aan de voorzitter van de vereniging (voorzitter@compostelagenootschap.be).

Wijzigingen

Dit privacybeleid kan wijzigen. De wijzigingen worden via de website bekendgemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het privacybeleid te bekijken.